058 2135010 | info@jorritdeboer.nl

Praktijkinformatie 

De praktijk is een solopraktijk en bestaat sinds 1978. Ze is aangesloten bij de beroepsverenigingen voor  fysiotherapie (KNGF) en manuele therapie (NVMT, een beroepsinhoudelijke vereniging binnen het KNGF) en is opgenomen in de kwaliteitsregisters van deze verenigingen en in het BIG-register.

Voor de praktijk geldt de Klachtenregeling en Regelement Tuchtrechtspraak van het KNGF.

Opleiding: Academie voor Fysiotherapie, Leeuwarden; School voor Manuele Therapie, Utrecht; Opleiding Humane Bewegingsfunctionaliteit, Joure; Mastertraject Specialised Physiotherapist (Manuele Therapie) Avans Hogeschool Breda, deels afgerond.

Daarnaast ben ik sinds 1982 aktief in een vakgroep van fysiotherapeuten die zich bezighoudt met vakinhoudelijke ontwikkeling op basis van uitgangspunten uit de Humane Bewegingsfunctionaliteit.

Behandeling, kosten en vergoeding.

Behandeling kan plaatsvinden zonder verwijzing. De meeste fysiotherapie valt buiten de dekking van het basispakket zorgverzekering. De kosten worden vergoed vanuit de aanvullende polissen. De vergoeding uit deze aanvullende verzekering gaat niet ten koste van het eigen risico en er is geen eigen bijdrage aan verbonden. U kunt op de site van o.a. Independer uw polis en de daarin opgenomen vergoedingen fysiotherapie inzien.
De praktijk heeft contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars.

Uitzondering:
Sommige aandoeningen komen voor op de lijst ‘chronische indicaties’. Bij behandeling op basis van een chronische indicatie geldt het volgende.
Voor deze klachten is een verwijzing noodzakelijk van de behandelend arts. De eerste 20 zittingen komen voor rekening van de patiënt. Als deze een aanvullende polis heeft waarin fysiotherapie is opgenomen worden de behandelingen daaruit vergoed, zolang de polis daarin voorziet. Als dat aantal minder is dan 20 sessies zijn de resterende kosten tot en met de 20ste sessie voor rekening van de patient. Vanaf de 21ste behandelsessie wordt verdere fysiotherapie betaald uit het basispakket voor ziektekosten. Deze behandelingen komen vanaf dat moment wel ten laste van het eigen risico.

Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen vergoed uit het basispakket.
Kijk hier voor de volledige regeling fysiotherapie en basispakket zorgverzekering.

Als u geen aanvullende verzekering hebt zijn de behandelingen voor eigen rekening. Zie hieronder voor de kosten*.
24 uur van te voren afgezegde afspraken worden niet in rekening gebracht. Niet nagekomen afspraken vallen buiten de      contractafspraken met zorgverzekeraars en kunnen bij de cliënt in rekening worden gebracht. 

Behandeltarieven 2018In praktijkAan huis 
Zitting manuele therapie of fysiotherapie € 42,50 € 57,50  
       
Eenmalig diagnostisch consult + advies € 37,50 € 52,50